Skąd wziąć podstawę programową?

Skąd wziąć podstawę programową?

PODSTAWA PROGRAMOWA

Obowiązkowy zakres materiału określa Minister Edukacji Narodowej , na podstawie rozporządzenia:

Poz. 356
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Podstawa programowa jest podzielona na ETAPY edukacyjne i tak ułożona, że obejmuje swoim zakresem 3 lata np.

I ETAP edukacyjny: klasy 1-3 to edukacja wczesnoszkolna(tzw. kształcenie zintegrowane)

II ETAP edukacyjny: klasy 4-8

III ETAP edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa, np.liceum

Wygodną formą realizowania podstawy programowej jest nauka według podręcznika (niekoniecznie Z podręcznika:-))

Z kolei podręczniki mamy tak ułożone, że czasami dany temat z podstawy programowej jest w klasie 4 lub w klasie 6, dlatego warto rozmawiać  z dyrektorem szkoły lub innym pracownikiem, który ustali z Państwem zakres obowiązujący na egzaminach.