O NAS-2

SZKOŁY NAZARET

Wspieranie edukacji i formacja rodzin w duchu wartości katolickich

KIM JESTEŚMY?

Nazywamy się Grzegorz i Anna Powideł. Jesteśmy katolickim małżeństwem obdarzonym 11 dziećmi (3 z nich jest w Niebie). Wszystkie nasze pociechy wychowujemy i edukujemy w domu. Oboje byliśmy harcerzami, a naszą wspólną pasją jest rozwój człowieka w duchu wartości chrześcijańskich.

Założyliśmy Fundację Filome (www.fundacjafilome.pl), której misją jest wzmacnianie rodzin poprzez rozwój kobiecości, męskości i rodzicielstwa. Prowadzimy konferencje, warsztaty, rekolekcje.

Fundacja od kilku lat prowadzi Szkołę Podstawową Nazaret – dla rodzin w edukacji domowej. Naszym marzeniem są piękne i silne rodziny, które będą ten świat przemieniać na lepsze.

Pragnienie założenia szkoły kiełkowało w nas wiele lat i wymagało sporego wysiłku, gdyż nie było na ziemiach łódzkich do tej pory placówki, która dedykowana byłaby tylko i wyłącznie edukacji domowej. Obecnie dysponujemy niezależnym budynkiem i zaufanym gronem pedagogicznym oraz stałym zespołem administracyjnym.

To co wyróżnia szkoły „Nazaret” to jej służebny charakter względem pierwszeństwa wychowania rodzinnego oraz integralne spojrzenie na osobę dziecka, oparte o wartości katolickie. 

MISJA

„Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.”

Fiodor Dostojewski

Mocny człowiek kształtuje się w mocnej rodzinie. Szkoły „Nazaret” wychowują i kształcą ludzi wolnych i odpowiedzialnych.

WIZJA

„Punktem wyjścia prawdziwej edukacji musi być prawda o człowieku, uznanie jego godności i jego transcendentalnego powołania. Patrzeć na każdego młodego człowieka przez taki pryzmat antropologiczny oznacza pomóc mu rozwijać to, co w nim najlepsze, aby wykorzystując wszystkie swe możliwości, mógł realizować to, do czego powołał go Bóg”

Św. Jan Paweł II

Według słów św. Jana Pawła II szkoła Nazaret to „poszerzony dom rodzinny”. Pragniemy, aby dzieci, zachowały radość i wolność serca, a proces kształcenia intelektu przebiegał na godnym poziomie. Nasi absolwenci będą z odwagą patrzeć w przyszłość, znając prawdę i umiejąc podążać za jej wymaganiami. Będą ludźmi o silnej woli i mocnym charakterze, służąc wyobraźnią miłosierdzia i swoimi talentami Ojczyźnie. Poznajemy prawdę, dążymy do dobra i wydobywamy piękno. Będąc świadomymi jak ważne jest życie rodzinne dla procesu wychowania i edukowania, stawiamy sobie trzy nadrzędne cele:

MOCNY CZŁOWIEK, poprzez:

 • bazowanie na tym co silne w każdym uczniu, rozwijanie talentów
 • indywidualizacja kształcenia, a przez to wzrost autonomii dzięki edukacji domowej
 • praca z coachem edukacyjnym (który staje się opiekunem rodziny)
 • warsztaty tematyczne z pasjonatami
 • kształtowanie postawy otwartości, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych, wycieczkach, itp.
 • wysoki poziom nauczania weryfikowany poprzez egzaminy końcoworoczne w przyjaznej atmosferze
 • rozwijanie umiejętności samouczenia się i samodyscypliny
 • rozwijanie kompetencji rodzinnych, zawodowych i społecznych dzięki wspieraniu zaangażowania  w harcerstwo, wolontariat i pracy w grupach
 • nauka filozofii i religii
 • stypendia edukacyjne dla uczniów, system motywacji oparty na kartach uczniów

MOCNA RODZINA, poprzez:

 • służebność systemu szkolnego względem systemu rodzinnego
 • oparta na szacunku i zaufaniu więź z całymi rodzinami (warsztaty, wycieczki i wyjazdy dla rodziców, babć i dziadków, rodzeństwa)
 • stworzenie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego dla całych rodzin wokół szeroko pojętego środowiska szkoły

MOCNA SZKOŁA, poprzez:

 • promowanie i wspieranie działalności innowacyjnej, realizacji zajęć/warsztatów w przestrzeni poza szkolnej z ukierunkowaniem na naturę (organizacja biwaków edukacyjnych)
 • inspirowanie nauczycieli do wdrażania własnych programów nauczania, tzw. innowacji pedagogicznych
 • zajęcia integrujące i motywujące dla zespołu pedagogicznego (udział w warsztatach kompetencji miękkich)
 • stworzenie współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń kadry pedagogicznej w zespołach zadaniowych
 • wzbogacanie procesu dydaktycznego o nowe multimedia
 • współpraca ze szkołami podobnie funkcjonującymi w Polsce i poza jej granicami
 • udoskonalana infrastruktura pedagogiczno-dydaktyczna
 • stała ewaluacja systemu motywowania i oceniania osiągnięć uczniów
 • prowadzenie zebrań i debat z uczniami, rodzicami i nauczycielami

OFERTA