Edukacja domowa

TWOJE DZIECKO, TWOJA RODZINA, TWÓJ ŚWIAT

Edukacja domowa to coś więcej niż tylko sposób na naukę i świadectwo szkolne. Jest to możliwość, aby Twoje dziecko rozwijało się nie tylko jako uczeń, ale także jako osoba. To wyjątkowa szansa na odkrywanie pasji, kształtowanie wartości, dobrych nawyków i rozwoju umiejętności, które zostaną z dzieckiem na całe życie.

Edukacja domowa to wybór, który wymaga zaangażowania i odpowiedzialności od rodziców i dzieci, i który może przynieść nieocenione korzyści. Bezcenne okazują się umiejętność planowania i wyznaczania celów. W tym jednak chętnie pomagamy udostępniając narzędzia, które nie tylko pomogą zaplanować cały rok nauki, ale także motywują do działania. Z doświadczenia wiemy, że okazują się cenne dla całej Rodziny a nabyte umiejętności procentują w także w przyszłości.

Na co możesz liczyć w szkole NAZARET?

Nasza szkoła zapewnia

 • Szkoła NAZARET specjalizuje się we wsparciu dzieci i rodziców w procesie edukacji domowej

 • Nasi nauczyciele to pełni pasji i zaangażowania, doświadczeni pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje pedagogiczne

 • Realizujemy podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Wydajemy zaświadczenia, legitymacje i świadectwa szkolne oraz inne potrzebne rodzicom zaświadczenia

 • Zapewniamy darmowe podręczniki

 • Oferujemy wsparcie psychologiczne i oligofrenopedagogiczne

 • Przeprowadzamy egzaminy przez cały rok szkolny w atmosferze wzajemnego szacunku i wsparcia

 • Zapewniamy konsultacje przed egzaminami
 • Kadra administracyjna pracuje w dni robocze przez cały rok i jest gotowa jest nieść pomoc w każdej sytuacji

 • Prowadzimy warsztaty dodatkowe dla chętnych na terenie szkoły i innych miejscach

 • Integrujemy środowisko uczniów i rodziców na piknikach, warsztatach, wspólnych zabawach

 • Raz w miesiącu za uczniów, rodziców i kadrę szkoły odprawiana jest Msza Święta

 • Chętnie współpracujemy z rodzicami, którzy pragną wspólnie tworzyć środowisko edukacyjne dla swoich dzieci

 • Posiadamy niezależny budynek w Łodzi, który służy nam jako baza do spotkań i przeprowadzania egzaminów

 • Nauka w szkole jest bezpłatna (chętnych prosimy o dobrowolne wsparcie)

dlaczego edukacja domowa

 • Rodzice mają realny wpływ na przekazywane dzieciom wartości
 • Dziecko otoczone jest ciepłem i miłością rodzinnego domu, co sprzyja lepszej nauce i koncentracji
 • Rodzina umacnia się w jedności i uczy budować trwałe relacje na całe życie
 • Edukacja domowa umożliwia prawdziwie indywidualne podejście do potrzeb dziecka
 • Dziecko ma możliwość nauki poza szkołą, w dowolnym czasie i miejscu
 • Dla wielu uczniów i ich rodziców edukacja domowa oznacza oszczędność czasu i pieniędzy wydawanych na dojazdy do szkoły i naukę

1. Czy edukacja domowa jest legalna?

Tak. Obecny stan prawny pozwala rodzicom na spełnianie obowiązku szkolnego POZA
SZKOŁA. Wynika to z Prawa Oświatowego DZ.U.2017 poz. 59 z późn. zm. art. 37. ust. 1-8
POBIERZ: PODSTAWA PRAWNA ed

2. Na czym polega edukacja domowa?

Edukacja domowa polega na wzięciu odpowiedzialności przez rodziców za sposób nauczania
swoich dzieci. Najczęściej rolę nauczyciela przejmują sami rodzice. Można jednak
zorganizować pomoc w procesie nauczania, która będzie najlepiej odpowiadała potrzebom i
możliwościom całej rodziny.
Bez względu na obrane sposoby nauki koniecznym minimum jest zrealizowanie podstawy
programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Czy rodzic musi mieć wykształcenie pedagogiczne?

Nie. Wykształcenie pedagogiczne nie jest wymogiem prawnym ani formalnym.
Nie ulega jednak wątpliwości, że rodzic powinien zapoznać się z podstawą programową.
Warto również, aby świadomie poszarzał swoją wiedzę na temat różnych sposobów nauki,
ponieważ każde dziecko jest inne i może wymagać odmiennego podejścia. Bardzo pomocne
w edukacji domowej jest pielęgnowanie takich cech i umiejętności jak: dobra organizacja
czasu, planowania i wyznaczania celów oraz empatia, cierpliwość i dyscyplina w realizacji
codziennych obowiązków.

4. Czy dziecko otrzyma świadectwo i legitymację?

Tak. Dziecko jest wpisane na listę uczniów szkoły, którą wybrali rodzice i jako uczeń tej szkoły
otrzymuje świadectwo ukończenia klasy/szkoły oraz legitymację szkolną.

5. W jaki sposób oceniana jest wiedza ucznia?

Według ustawodawcy dzieci edukujące się poza szkołą, mają obowiązek zdawania
egzaminów kwalifikacyjnych raz w roku z każdego przedmiotu.
Egzaminy są przeprowadzane w szkole i obejmują zakresem części podstawy programowej
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej z dyrektorem szkoły.
Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej a uzyskana z niego ocena widnieje na
świadectwie szkolnym. W edukacji domowej nie ma ocen cząstkowych ani semestralnych.

6. Czy w edukacji domowej obowiązują te same przedmioty, co w szkole systemowej?

W edukacji domowej nie ma takich przedmiotów jak plastyka, technika, muzyka i
wychowanie fizyczne. Nie wystawia się również oceny z zachowania. Pozostałe przedmioty
pozostają bez zmian.

7. Czy edukacja domowa jest płatna?

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Prosimy jednak chętnych o dobrowolne wsparcie.