EGZAMINY

Dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych do następnej klasy raz w roku. Egzamin odbywa się w przyjaznej atmosferze , przed komisją, może być z udziałem rodzica  w charakterze obserwatora. Zakres treści nauczania jest zgodny z podstawą programową podaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zakres treści obowiązujących na danym etapie kształcenia i wymagany na egzaminie ustala z Dyrektorem szkoły rodzic na początku roku szkolnego lub później. Na wniosek rodzica egzamin klasyfikacyjny może odbyć się w trakcie całego roku szkolnego po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Jest też możliwość zdawania egzaminu poprawkowego, jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

Od roku 21/22 egzaminy będą odbywać się w naszej szkole w tygodniowych sesjach na początku każdego miesiąca. Przeznaczamy pierwszy tydzień każdego miesiąca na organizację egzaminów. Dla przykładu, egzaminy w sesji październikowej będą przeprowadzane w dniach 4-8 października 2021 r. Ważną zasadą jest, że zgłoszenia dziecka na egzamin rodzice powinni dokonać nie później, niż do 15 dnia poprzedzającego miesiąca – dla przykładu na sesję październikową do 15 września. Zgłoszenia na egzamin należy kierować, w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca poprzedzającego, mailowo na adres: egzaminy@nazaret.edu.pl.

Edukacja przedszkolna

I ETAP EDUKACYJNY

KLASA 1-3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

II EDTAP EDUKACYJNY

KLASA 4-8